Київська політехніка — лідер серед вузів в Україні по роботі з ВДЕ

15 Май

Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з заступником завідувача кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидатом технічних наук, доцентом Будько Василем Івановичем.

budko_v_i

З якого року в Вашому вузі ведеться навчання по спеціальності «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»? У кого виникла ідея по підготовці спеціалістів даного профілю?

Перша в Україні (на той час УРСР) кафедра відновлюваних джерел енергії була започаткована ще в 1986р. ректором КПІ Денисенком Григорієм Івановичем. Під його керівництвом були розпочаті науково-дослідні роботи в галузі нетрадиційної енергетики, використання енергії вітру, сонячних променів, річок, морів і океанів. За ініціативи Г.І. Денисенка вперше в СРСР було побудовано випробувальний полігон «Десна» з комплексного використання відновлюваних джерел енергії. Завідуючим кафедрою було призначено к.т.н., доцента Кириленка В.М. який ще досі працює на кафедрі. На превеликий жаль Д.І. Денисенко не встиг зробити кафедру випускаючою.

Враховуючи результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг по підготовці спеціалістів і магістрів зі спеціальності „Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» в 2002 році за підтримки ректора НТУУ «КПІ» Згуровського М.З. кафедра відновлюваних джерел енергії відновила свою роботу, але вже як випускаюча, для підготовки спеціалістів та магістрів за профілем «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії». Завідуючим кафедри призначено д.т.н., професора, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки Кудрю Степана Олександровича.

Завдяки організаційним здібностям завідуючого кафедрою ВДЕ вдалося створити потужний і висококваліфікований педагогічний склад якої немає жоден вищий навчальний заклад України, що займається підготовкою фахівців з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Викладацький склад кафедри в змозі забезпечити вичерпну підготовку фахівців за всіма напрямками нетрадиційної та відновлюваної енергетики, а головне – подати фахівцям комплексний підхід до використання відновлюваних джерел енергії.

Всі викладачі є провідними вченими, які очолюють наукові розробки в галузі відновлюваних джерел енергії та роботи по проектуванню та спорудженню енергоустановок з цими джерелами в Україні. Загальна чисельність викладацького складу 8,25 штатних одиниць, зокрема 3 доктори технічних та фізико-математичних наук, професори; 3 кандидатів технічних та фізико-математичних наук, доценти, 2,25 одиниці старших викладачів та асистентів без наукового ступеня.

З метою підвищення якості підготовки фахівців високої кваліфікації (спеціалістів, магістрів, кандидатів та докторів технічних наук), здійснення спільної діяльності з наукових і науково-практичних проблем згідно договору №5 від 16.03.2011р. на базі Інституту відновлюваної енергетики НАН України створено філію кафедри відновлюваних джерел енергії, що дозволило залучити матеріально-технічну базу Інституту відновлюваної енергетики НАНУ та Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики НАНУ до виконання реальних дипломних проектів і робіт.

В 2014 році на базі кафедри ВДЕ створено «Українсько-польський центр вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності». Основною метою створення Центру є виконання в Університеті при залученні власних та зовнішніх фахівців досліджень направлених на удосконалення технологій використання відновлюваних джерел енергії і енергоефективності, поширення інформації щодо розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності та про діяльність центру у вигляді презентацій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації для різних категорій адміністративних та інженерно — технічних працівників.

Скільки в середньому студентів навчається на даній спеціальності? Чи є у Вас магістратура?

Зараз в середньому на курсі навчається 20 студентів денної форми навчання. При цьому, протягом 4-х років ведеться підготовка бакалаврів за напрямком 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» згідно програми професійного спрямування «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», після чого студенти отримують кваліфікацію молодшого інженера-електрика. Далі за результатами вступних випробувань відбувається набір на підготовку спеціалістів (1,5 роки навчання, ліцензований обсяг підготовки 30 чоловік) та магістрів (2 роки навчання, ліцензований обсяг підготовки 20 чоловік) за спеціальністю 7.05070107 та, відповідно 8.05070107 «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії».

Кафедра здійснює також підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру НТУУ КПІ за спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. На даний час під керівництвом викладачів кафедри ВДЕ ведеться підготовка 4 аспірантів.

Де знаходять себе випускники даної спеціальності? Чи є організації, з якими у Вас підписані домовленості по працевлаштуванню?

Ґрунтовна та всебічна підготовка наших фахівців відкриває великі можливості для працевлаштування в усіх підрозділах енергетики: на енергоустановках з відновлюваними джерелами енергії, тепло- та електростанціях, в установах, які займаються екологією та енергозбереженням, в системах тепло- та електропостачання, промислових, сільськогосподарських та комунально-побутових підприємствах, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах енергетичного напряму.

Підписано ряд договорів про співпрацю з організаціями з метою проходження практики студентів та подальшого їх працевлаштування:

 • ПП «Аванте»;
 • Підприємство «Квазар»;
 • АТ «Торговий дім — Біла смуга»;
 • Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 • Державне підприємство «ПІВДЕННЕ – АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА»;
 • ТОВ «Компанія ВДЕ»;
 • ТОВ «Роберт Бош ЛТД» та ін.

Кафедра має наукові зв’язки та домовленість про обмін студентами із зарубіжними організаціями та вузами для виконання дипломних проектів та робіт з німецьким центром відновлюваної енергетики» (Німецький центр відновлюваної енергетики Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern E.V., Німеччина) та данським «Фолькецентром» (Данський центр відновлюваної енергетики Folkecenter, Данія). Крім того студенти можуть навчатись за програмою подвійного диплому «Erasmus Mundus».

Які прикладні дослідження ведуть викладачі кафедри? Чи отримані конкретні результати їх наукової роботи?

На кафедрі відновлюваних джерел енергії проводяться науково-дослідні роботи в яких приймають участь студенти і аспіранти при написанні свої дипломних та дисертаційних робіт. Серед найбільш вагомих результатів досягнутих за останні роки при виконанні НДР співробітниками кафедри слід відмітити:

1. «Гібридний екомобіль», особливістю якого є суміщення декількох екологічно чистих джерел живлення в одній енергоустановці (електропривід потужністю 20 кВт, який живиться від 12 тягових акумуляторних батарей номінальною ємністю 100 А·год кожна; сонячна фотоелектрична система сумарною встановленою потужністю 700 Вт встановлена на даху екомобілю призначена для заряду акумуляторних батарей, як в період руху, так і під час зупинки; робота дизельного двигуна на чистому біопаливі або на суміші дизель+біодизель). Економія традиційного дизелю при використанні гібридного режиму та біодизельного палива може становити 100%. Екомобіль є постійним експонатом виставки Наукового парку НТУУ «КПІ» та інших всеукраїнських виставок.

gibrydny_ekoavtomobil

2. «Система теплопостачання на базі теплового насосу», яка забезпечує корпус №20 НТУУ «КПІ» гарячою водою, і використовується в якості лабораторних стендів.

teplovy_nasos

3. «Система резервного електроживлення 429 лабораторії каф. ВДЕ від фотоелектричної станції розміщеної на даху навчального корпусу».

kpi_fotoeletrostancoya

4. «Учбово-дослідна установка для виробництва біодизелю», яка дозволяє отримувати біодиельне палива в лабораторних умовах, що відповідає вимогам Європейського стандарту, з продуктивністю 8 л на добу.

Кафедра щорічно спільно з Інститутом відновлюваної енергетики проводить міжнародну конференцію «Відновлювана енергетика ХХІ століття» в якій приймають участь викладачі, аспіранти та студенти кафедри. За участю викладачів та студентів кафедри за роки роботи опубліковано 10 монографій та підручників, два з яких з грифом МОН; більше 200 статей у фахових виданнях, більше 300 тез доповідей на різних конференціях, з яких майже 140 за участю студентів, отримано 15 патентів.

Результати НДР використані в дисциплінах:

 • «Вітроенергетика»,
 • «Комплексне використання відновлюваних джерел енергії»,
 • «Низькопотенційні джерела енергії»,
 • «Перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел»,
 • «Біоенергетика»,
 • «Фотоенергетика»
 • «Наукові проблеми відновлюваної енергетики» та ін.

Усі студенти кафедри ВДЕ що навчаються за ОКР «магістр» при вступі до магістратури обов’язково мають публікації та доповіді на конференція різного рівня.

Які у Вас подальші плани-завдання по розвитку навчання на даній спеціальності?

Готувати спеціалістів та магістрів які здатні проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, будувати та експлуатувати енергетичні установки, що використовують нетрадиційні та відновлювані джерела енергії для енергозабезпечення промислових, комунальних і побутових, сільськогосподарських об’єктів та приватних будинків та споруд; проводити науково-дослідні роботи по створенню нових типів тепло- та електрогенеруючого обладнання, що працює на базі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, проводити аналітичні роботи по розрахунку енергетичного потенціалу ВДЕ, готувати програми по впровадженню нових типів устаткування ВЕ.
Максимально залучати студентів до науково-дослідної роботи при виконанні дипломних робіт та проектів.

Розширювати міжнародні зв’язки в області відновлюваної енергетики як по науково-інноваційній роботі, так і з можливістю обміну студентів.

Удосконалювати лабораторну базу шляхом залучення сучасного енергетичного устаткування, що працює на базі НВДЕ.

Видавати навчальні посібники та підручники, методичні вказівки до виконання л/р, практичних занять, курсових робіт та проектів, а також дипломних робіт і проектів для студентів які навчаються за спеціальністю «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії».

За матеріалами: renewable.com.ua